شما می توانید تصاویر مربوط به این مراسم ( فاطمیه سال ۱۳۹۵ ) را در اینجا مشاهده کنید