مسجد فرهنگی و مذهبی مهدیه

سلام

مسجد مهدیه  در سال … تاسیس شده است و در زمینه های فرهنگی فعالیت می کند که تصمیم بر آن گرفتیم تا سایتی برای مخاطبان راه اندازی کنیم تا همه بتوانند از مطالب و ویژگی ها آن اطلاع و استفاده کنند.