مصاحبه تلویزیونی با “”حضرت آیت الله قائنی”” درباره اجتماع بزرگ فاطمی جنوب تهران